Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Digisterker. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe Stichting Digisterker omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen voor het uitvoeren van de dienstverlening. Het uitgangspunt hierbij is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is.

1. Stichting Digisterker
Stichting Digisterker ontwikkelt en levert educatieve programma’s en dienstverleningsconcepten op het gebied van de e-overheid, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Doel van deze programma’s is om de digitale vaardigheden van de genoemde groepen te versterken. Stichting Digisterker doet dit in samenwerking met haar netwerkpartners, zoals bibliotheken, overheidsorganisaties en scholen.

2. Verwerking van persoonsgegevens door Stichting Digisterker
Onder een persoonsgegeven verstaan wij elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of te herleiden is naar deze persoon.
Voor Stichting Digisterker is de bescherming van persoonsgegevens een belangrijk uitgangspunt. Stichting Digisterker respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet worden behandeld.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Stichting Digisterker blijft graag in contact met haar netwerkpartners en andere bij haar werkzaamheden betrokken organisaties en personen. Om hen goed te kunnen informeren en met hen te kunnen samenwerken, hebben we persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • Het kunnen uitvoeren van een overeenkomst
 • Het kunnen voeren van de administratie
 • Het kunnen factureren
 • Het contact kunnen opnemen met belanghebbenden
 • Het kunnen uitvoeren van een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het kunnen verbeteren van de dienstverlening
 • Het kunnen ontwikkelen van de dienstverlening
 • Het kunnen reageren op gestelde vragen
 • Het kunnen informeren over producten en diensten
 • Het kunnen uitnodigen voor evenementen en bijeenkomsten
 • Het kunnen verzenden van nieuwsbrieven per e-mail

De belangrijkste producten van Stichting Digisterker zijn de lesprogramma’s die ze ontwikkelt en actueel houdt. De docenten die werken met deze lesprogramma’s zijn verplicht een docententraining te volgen. Deze trainingen worden gegeven door Stichting Digisterker. Hierbij hebben we persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • Het kunnen aanmaken van docentencertificaten na het volgen van een docententraining van Stichting Digisterker
 • Het kunnen opnemen van docenten in het docentencertificeringsregister van Stichting Digisterker

Cursisten die de lesprogramma’s van Stichting Digisterker volgen, kunnen na afloop van een workshop of cursus een certificaat ontvangen. Deze certificaten worden door de docenten gemaakt m.b.v. een online formulier van Stichting Digisterker. Hierbij hebben we persoonsgegevens nodig voor het volgende doel:

 • Het kunnen aanmaken van cursistencertificaten op naam

4. Rechtsgrond voor de verwerking
De wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Digisterker zijn:

 • Toestemming: u heeft Stichting Digisterker toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: persoonsgegevens zijn nodig om onze afspraken en overeenkomsten na te komen.

U kunt bezwaar maken tegen deze verwerkingen op grond van het recht van bezwaar. Zie paragraaf 11 van deze privacyverklaring.

5. Persoonsgegevens
Stichting Digisterker gaat er vanuit dat niet meer persoonsgegevens zullen worden verwerkt dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden van verwerking van persoonsgegevens. Het gaat daarbij om de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geslacht
 • Leeftijd

6. Uitwisseling met derden
In het kader van haar dienstverlening wisselt Stichting Digisterker persoonsgegevens uit. Stichting Digisterker maakt voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

7. Doorgifte aan het buitenland
Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in andere landen dan Nederland.

8. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Stichting Digisterker maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

9. Bewaartermijn
Het uitgangspunt is dat Stichting Digisterker persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Als er op het bewaren van de persoonsgegevens een andere wetgeving dan de AVG van toepassing is, dan gelden de termijnen zoals die bij deze wetgeving geldt.

 • Nieuwsbrieven: uiterlijk 4 weken na afmelding
 • Mailingen: uiterlijk 1 jaar na afhandeling
 • Evenementen en bijeenkomsten: 1 jaar na inschrijving/aanmelding

10. Beveiliging persoonsgegevens
Stichting Digisterker behandelt data vertrouwelijk en beveiligt persoonsgegevens tegen verlies en onrechtmatige verwerking door onder andere encryptie en versleutelde communicatie.

11. Welke rechten heeft u?
U heeft het recht om bij Stichting Digisterker een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Stichting Digisterker verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

12. Intrekking van toestemming
Voor onderstaande doeleinden geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het gaat hier om:

 • Bijeenkomsten en evenementen
 • Contactformulier
 • Digitale nieuwsbrieven
 • Inschrijfformulieren
 • Mailingen
 • Onderzoek

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

13. Hoe maakt u gebruik van uw rechten?
Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos. Stichting Digisterker streeft ernaar vragen en verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden. Neem voor vragen en verzoeken contact met ons op.

14. Toezichthouder
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Digisterker, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

15. Vragen
Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens en privacy kunt u contact met ons opnemen.

16. Wijzigingen
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 oktober 2023.

Stichting Digisterker kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website van Stichting Digisterker gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

17. Contactgegevens
Heeft u vragen over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, of wilt u een beroep doen op wettelijke rechten, dan kunt u contact met ons opnemen.