December-Nieuwsbrief

December 2022

Kerstgroet en nieuwjaarswens van Stichting Digisterker

Beste lezer,
Ook op u zal het verontrustende nieuws van het afgelopen jaar diepe indruk hebben gemaakt. En ook u zult wellicht de collectieve onmacht om de complexe vraagstukken van deze donkere tijd aan te pakken hebben gevoeld. En dan lijkt een terugblik en bezinning op de impact van ons eigen werk onbeduidend. Dat gevoel bekroop mij tenminste bij het schrijven van deze kerstboodschap. Maar zijn het niet juist de lichtpuntjes die ons de weg wijzen naar een mooiere wereld, hoe klein ook? Ik laat de grote vraagstukken in deze kerstboodschap dan ook rusten en kijk graag met u terug op een productief Digisterker-jaar en richt de blik op de toekomst. Maar voordat u verder leest eerst de video met onze kerst- en nieuwjaarswens.

Kerst- en nieuwjaarswens 2022

Klik op de afbeelding om de video te starten

Het afgelopen jaar hebben we de coronabeperkingen grotendeels achter ons kunnen laten. Het sociale, culturele en sportieve leven is gelukkig weer op gang gekomen. We zien de opleving ook terug in de programmering van onze lesprogramma’s in bibliotheken en op scholen. Overal in het land worden in bibliotheken door medewerkers en vrijwilligers weer digitale vaardigheidscursussen aangeboden, zoals Digisterker – werken met de e-overheid en DigiVitaler – digitale zorg dichterbij. En steeds meer jongeren maken op school door ons lesprogramma Doe je digiding! – jongeren en de digitale overheid kennis met de digitale overheid. De draad is weer opgepakt en er zijn over het afgelopen jaar mooie en nieuwe activiteiten en ontwikkelingen te melden. Een kleine greep daaruit, voor zover het onze programma’s betreft:

  • 350 docenten gecertificeerd voor het kunnen geven van de cursus ‘Digisterker – werken met de e-overheid’
  • Aan 230 bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers de DigiVitaler-docenteninstructie gegeven
  • 340 gemeentelijke maatwerkmodules over de betreffende gemeentelijke digitale dienstverlening geactualiseerd, als onderdeel van het Digisterker-cursuswerkboek
  • 5 Digisterker-Deeldagen georganiseerd voor bibliotheken, in samenwerking met de Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s)
  • 8 praatplaten die docenten kunnen gebruiken bij een één-op-één-uitleg, bijvoorbeeld over DigiD machtigen, paspoort aanvragen, huurtoeslag en zorgtoeslag
  • Het lesprogramma DigiVitaler uitgebreid met aanvullende lessen, over o.a. Persoonlijke Gezondheidsomgevingen, Positieve Gezondheid en Patiëntenplatforms
  • Digidingen-desk – informatiepunt voor jongeren gelanceerd, een informatieve website voor jongeren, hun ouders en professionals, die jongeren helpt bij het regelen van digitale overheidszaken met o.a. achtergrondinformatie, stappenplannen en instructiefilmpjes
  • Digisterker binnen detentie voor alle Nederlandse penitentiaire inrichtingen gestart, in samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen, mogelijk gemaakt door een gift van YourGift Cards
  • Een variant van ons lesprogramma ‘Doe je digiding! – Jongeren en de digitale overheid’ uitgebracht, namelijk voor jongeren in het praktijkonderwijs, mogelijk gemaakt door een gift van het SIDN Fonds

Onze programma’s helpen mensen bij het ontwikkelen van hun kennis van de (digitale) wereld en bij hun digitale vaardigheden, zodat zij hun zaken digitaal en zo veel mogelijk zelf kunnen regelen. Met bovengenoemde activiteiten en ontwikkelingen bereiken bibliotheken, scholen en nu ook penitentiaire inrichtingen meer mensen die moeite hebben om de digitale ontwikkelingen bij te benen. Dat is belangrijk, omdat de huidige digitale ontwikkelingen bestaande vormen van ongelijkheid in bijvoorbeeld inkomen, opleiding, gezondheid en participatie versterken. Met onze programma’s kunnen we, dankzij de inzet van vele anderen, bijdragen aan het voorkomen van uitsluiting van burgers. Dat is mooi werk en geeft zin aan onze gezamenlijke inspanningen. Door de inbedding van onze programma’s in landelijke ontwikkelingen en kabinetsbeleid kunnen we de impact voor zowel individu als samenleving verder vergroten.

In kabinet-Rutte IV is sinds januari 2022 staatssecretaris Van Huffelen als coördinerend bewindspersoon verantwoordelijk voor digitalisering. Het is goed dat het kabinet zich realiseert dat digitalisering over ieders dagelijks leven gaat en dat het de gehele samenleving raakt. Goed en noodzakelijk ook, dat de overheid daarin een regisserende rol pakt om publieke waarden als democratie, veiligheid en privacy te beschermen. Veel aandacht gaat daarom uit naar het voorkomen en bestrijden van uitwassen van digitalisering. Het kabinet zet ook in op digitale inclusie. In haar Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren noemt Van Huffelen als eerste thema ‘Iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk’. Van Uffelen pakt dit o.a. aan door te investeren in de digitale vaardigheden van alle burgers, jong en oud, en te zorgen voor ondersteuning. De structurele financiering van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) per 1 januari 2023 is daar een mooi voorbeeld van. Daarmee krijgt ons land, binnen het stelsel van openbare bibliotheken, een uitstekende en landelijk dekkende infrastructuur. Mensen kunnen daar terecht voor betrouwbare informatie en voor hulp bij vragen. En ze worden er gewezen op mogelijkheden om hun basisvaardigheden te ontwikkelen.

Onze programma’s sluiten goed aan op deze ontwikkelingen, omdat ze gaan over de vragen waarvoor mensen (ook) terecht kunnen bij de IDO’s. Bibliotheken kunnen dit meenemen in de gesprekken met de gemeenten in hun werkgebied. De VNG heeft daarover een bijzonder nuttige handreiking voor gemeenten gemaakt. Dat in onze Digisterker-cursus ook de digitale dienstverlening van de eigen gemeente uitgebreid aan bod komt, maakt de propositie van de bibliotheek extra sterk. Veel gemeenten weten dat (nog) niet: tijd om dat (weer) onder de aandacht te brengen!

De resultaten van het afgelopen jaar waren mogelijk door de samenwerking met vele anderen. Graag willen we iedereen bedanken die bijdraagt aan onze programma’s. In het bijzonder de docenten die met hun inzet, begrip en geduld cursisten en leerlingen digitaal op weg hebben geholpen.

We zijn bijzonder verheugd dat onze lesprogramma’s Digisterker en DigiVitaler, door de landelijke inkoop van de Koninklijke Bibliotheek, ook komend jaar weer beschikbaar zijn voor bibliotheken. We bedanken de bibliotheeksector voor het in ons gestelde vertrouwen. We zijn trots op de samenwerking met deze prachtige en voor de Nederlandse samenleving vitale sector!

We zijn al volop bezig met de plannen voor het nieuwe jaar en kunnen nu alvast melden, dat u in het najaar van 2023 een Digisterkerdag kunt verwachten.

Namens alle collega’s van Stichting Digisterker kijk ik uit naar de samenwerking met onze netwerkpartners in het nieuwe jaar, met u.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2023!

Piet Boekhoudt
directeur Stichting Digisterker